KANCELARIA ADWOKACKA

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej RODO) informuję, że:

 • administratorem przekazanych danych osobowych jest Kinga Zoń, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Kinga Zoń, ul. Krótka nr. dz. 419/1 obr. 5 , 34 – 600 Limanowa, NIP: 7371860083, REGON: 384522324, tel. 692 847 907,
 • administrator nie powołuje Inspektora Ochrony Danych,
 • celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie kontaktu z Kancelarią za pomocą formularza. W tym celu administrator przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz przesłane dane. Dane te są przetwarzane w celu umożliwienia odpowiedzi na przesłane zapytanie, które nie stanowi zawarcia umowy o udzielenie pomocy prawnej. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez osobę przesyłającą zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podstawą prawną do przetwarzania przesłanych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku przekazania danych w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podstawą prawną do przetwarzania przesłanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • administrator nie przekazuje przekazanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,
 • przekazane dane osobowe są przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany (przez system komputerowy), nie są one profilowane,
 • podmiot, którego przekazane dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do dotyczących go danych osobowych, w tym prawo do otrzymania ich kopii (art.15 RODO),
 • sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (art.16 RODO), o ile administrator jest nadal w posiadaniu tych danych,
 • usunięcia danych osobowych, w szczególności gdy dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych, wniosła ona sprzeciw, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, administrator nie potrzebuje już danych (art. 18 RODO),
 • otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe (art.20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (art. 21 RODO),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • podmiot którego dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości odpowiedzi na przesłane zapytanie,
 • administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu ich przetwarzania, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku,
 • administrator nie pozyskuje danych osobowych od podmiotów trzecich