KANCELARIA ADWOKACKA

Kiedy rodzice nie mieszkają razem, może powstać problem, kiedy i jak drugi rodzic może spotykać się, kontaktować się z dzieckiem, z którym nie mieszka. Problem ten reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 113¹ – art. 1136 oraz Kodeks postępowania cywilnego. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice (matka i ojciec) oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek…

Jeżeli nie ma możliwości dojazdu do domu lub jest on utrudniony można starać się o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Sposób jej ustanowienia reguluje ustawa z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145; ze zm.) oraz ustawa z dnia 17.11.1964 r. kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z…

Często się zdarza, że kilka osób jest współwłaścicielami jednej rzeczy. Kwestię współwłasności reguluje kodeks cywilny (ustawa z dnia 23.04.1964r., tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 1145; zm.: Dz.U. z 2019r. poz. 1495) w art. 195 do 221. Współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Współwłasność jest albo współwłasnością…

Rozwód

Zasadą jest, że instytucja małżeństwa podlega ochronie. Zgodnie z art. 18 Konstytucji małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Rozwód jest dopuszczalny jeżeli występują pewne okoliczności określone w przepisach prawa. Kwestię rozwodu reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy…

W przypadku śmierci członka rodziny pozostaje kwestia pozostawionego przez niego majątku. Sposób dziedziczenia reguluje ustawa z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny, (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1145; zm.: Dz.U. z 2019r. poz.1495). Zgodnie z jej przepisami spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego. Z chwilą śmierci przechodzą one na jedną lub kilka osób, spadkobierców….

Często się zdarza, że pracodawcy zatrudniają pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia lub umowa o dzieło), mimo że w rzeczywistości wykonują oni pracę w ramach stosunku pracy. Osobom takim przysługuje prawo do wystąpienia do sądu z pozwem o ustalenie istnienia stosunku pracy a co za tym idzie z innymi roszczeniami, np. wypłatę zaległego…

Rozwód a władza rodzicielska

  • 8 grudnia 2019
  • Kinga Zoń
  • Rozwód

W przypadku rozwodu często powstaje spór między małżonkami o sposób wychowania wspólnych dzieci, które do pełnoletności pozostają pod władzą rodzicielską przysługującą co do zasady obojgu rodzicom. W wyroku orzekającym rozwód sąd obligatoryjnie orzeka o: władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków, kontaktach rodziców z dzieckiem (chyba że małżonkowie złożą zgodny wniosek to wtedy, sąd…

Istotnym elementem postępowania cywilnego jest skuteczne doręczenie pism (sądowych, procesowych, pism stron i uczestników postępowania, zawiadomień, wezwań, odpisów pism procesowych i orzeczeń). Doręczenie polega na udostępnieniu pisma osobie, której ono dotyczy, w celu zapoznania się z jego treścią. Skuteczne doręczenie ma istotne znaczenie, ponieważ rozpoczyna bieg terminu do podjęcia określonych czynności, od tego momentu zaczynają…