KANCELARIA ADWOKACKA

Jeżeli nie ma możliwości dojazdu do domu lub jest on utrudniony można starać się o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Sposób jej ustanowienia reguluje ustawa z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145; ze zm.) oraz ustawa z dnia 17.11.1964 r. kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z…

Rozwód

Zasadą jest, że instytucja małżeństwa podlega ochronie. Zgodnie z art. 18 Konstytucji małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Rozwód jest dopuszczalny jeżeli występują pewne okoliczności określone w przepisach prawa. Kwestię rozwodu reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy…

Istotnym elementem postępowania cywilnego jest skuteczne doręczenie pism (sądowych, procesowych, pism stron i uczestników postępowania, zawiadomień, wezwań, odpisów pism procesowych i orzeczeń). Doręczenie polega na udostępnieniu pisma osobie, której ono dotyczy, w celu zapoznania się z jego treścią. Skuteczne doręczenie ma istotne znaczenie, ponieważ rozpoczyna bieg terminu do podjęcia określonych czynności, od tego momentu zaczynają…